Ogólne warunki sprzedaży w Pod Wieżą Lubińska Sp. J.  (zwane dalej „OWS”)

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy:

Pod Wieżą Lubińska Sp. J. z siedzibą i adresem Ogrodowa 1, 89-410 Więcbork zarejestrowanej pod numerem REGON: 091332777

a

osobami fizycznymi dokonującymi zakupu towarów od Pod Wieżą Lubińska Sp. J.  w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą ( „Klient” ).

 

§ 1 [ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY]

1. Oferta zakupu może być złożona w formie zamówienia złożonego na piśmie, za pośrednictwem faksu lub za pomocą strony internetowej www.aptekao.pl oraz w formie dorozumianej poprzez dokonanie wyboru określonego towaru bezpośrednio w aptece i złożenia oświadczenia pracownikowi sklepu.

2. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. nie odpowiada za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach, na stronie internetowej oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Klient. Wszelkie propozycje, porady i wskazania Pod Wieżą Lubińska Sp. J., Klient wykorzystuje na własną odpowiedzialność, a Pod Wieżą Lubińska Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Klienta tych informacji.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. lub z chwilą przystąpienia przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. do realizacji oferty zakupu złożonej przez Klienta. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS. Poprzez złożenie oferty zakupu, Klient wyraża zgodę na włączenie OWS do umowy. Postanowienie OWS nie u chybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

§ 2 [ZAMÓWIENIA]

1. Zamówienia składane w Pod Wieżą Lubińska Sp. J. przez Klienta stanowią ofertę zakupu towarów.

2. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. w terminie 2 dni od dnia otrzymania zamówienia ma prawo zmienić warunki zamówienia określone przez Klienta. W takim przypadku sprzedaż towarów nastąpi zgodnie ze zmienionymi przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. warunkami zamówienia, chyba, że Klient w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zmienionego przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. zamówienia sprzeciwi się tym zmianom przedstawiając jednocześnie zmienione zamówienie. Sprzeciw Klienta w zakresie zmiany przez Pod Wieżą Lubińska Sp.J. warunków zamówienia upoważnia Pod Wieżą Lubińska Sp. J. do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta na te towary.

3. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. ma prawo dokonywania zmian w swoich produktach bez zawiadomienia Klienta, w tym w produktach będących przedmiotem zamówienia, o ile zmiana ta nie wywoła zmiany parametrów technicznych produktu. Punkt ten dotyczy przedewszystkim grup producentów towarów dziecięcych takich jak: Horizon, Avent Canpol, Nuk.

4. Zamówienie Klienta musi zostanie potwierdzone przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J., w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone za pośrednictwem strony internetowej lub gdy Klient zaznaczy taką konieczność na zamówieniu. Pozostałe zamówienia nie muszą być potwierdzane.

§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

1. Opóźnienie Pod Wieżą Lubińska Sp. J. w dostarczeniu Klientowi towarów nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych lub prawa odstąpienia od umowy.

2. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zamówienia lub dostarczenia Klientowi towaru,

spowodowane siłą wyższą i okolicznościami niezależnymi od Pod Wieżą Lubińska Sp. J.,
 w szczególności w wypadku:

strajku, przeszkód w transporcie, opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u poddostawcy lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień u Pod Wieżą Lubińska Sp. J. lub u poddostawców lub producentów.

3. Jeżeli w wykonaniu zamówienia, Pod Wieżą Lubińska Sp. J. będzie musiało sprowadzać towary z innego miasta lub z zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów dostawy towarów, Pod Wieżą Lubińska Sp. J. poinformuje Klienta o takiej konieczności. Postanowienie § 2 ust. 2 zdanie drugie i trzecie OWS stosuje się odpowiednio.

§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW]

1. Jeżeli w potwierdzonym zamówieniu nie określono miejsca dostarczenia towaru, Pod Wieżą Lubińska Sp. J. wskaże Klientowi miejsce odbioru towarów przed ustalonym terminem odbioru towarów. W przypadku, gdy żadna ze Stron nie wskaże miejsca wydania towarów, wydanie towarów nastąpi w magazynie Pod Wieżą Lubińska Sp. J. znajdującym się w Więcborku, przy Placu Jana Pawła II 8.

2. W przypadku określenia w potwierdzonym zamó wieniu miejsca dostarczenia towaru, Pod Wieżą Lubińska Sp. J. dostarczy Klientowi towar przez przewoźnika. Wszelkie koszty związane z wydaniem i odbiorem towaru ponosi Klient, w szczególności koszty zmierzenia i opakowania ponadstandardowego (m.in. opakowanie towaru w większej ilości lub o większych rozmiarach), ubezpieczenia towaru na czas przewozu, koszty transportu towaru, w tym załadunku i wyładunku towaru. Koszty te zostaną doliczone do ceny towaru.

3. Domniemywa się, iż osoba odbierająca towar w imieniu Klienta posiada stosowne umocowanie do dokonania tej czynności. Klient zobowiązuje się każdorazowo upoważnić swego przedstawiciela odbierającego towar zarówno do czynności odbioru, jak i do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.

4. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze towaru, Pod Wieżą Lubińska Sp. J. może naliczyć karę umowną w wysokości równej 0, 1% wartości nieodebranego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

5. Klient ponosi całkowite ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu jego wydania przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J.. Momentem wydania towaru przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. jest chwila wydania towaru Klientowi w miejscu wskazanym przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J., (jeżeli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostarczenia towaru) lub z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. nie odpowiada za ubytki, utratę lub zniszczenia towaru powstałe od chwili wydania towaru z magazynu Pod Wieżą Lubińska Sp. J.

6. W przypadku utraty lub ubytku towaru w okresie od chwili wydania towaru z magazynu Pod Wieżą Lubińska Sp. J. i przekazania go przewoźnikowi do chwili dostarczenia go Klientowi, Jolube dołoży starań, aby dokonać cesji uprawnień przysługujących mu wobec przewoźnika w celu umożliwienia Klientowi dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

§ 5. [ZAWIADOMIENIE O WADACH]

1. W momencie odbioru towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem ilościowym. Odbiór towaru bez zastrzeżeń oznacza jego prawidłowe dostarczenie przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. W razie wątpliwości przyjmuje się, że odbiór faktury jest równoznaczny z odbiorem ilościowym towaru bez zastrzeżeń. Po dokonaniu odbioru towaru bez zastrzeżeń Klienta, reklamacje, co do ilości towaru nie będą uwzględniane.

2. Klient jest obowiązany do zbadania towaru w chwili jego odebrania, w tym do sprawdzenia czy towar posiada wszelkie cechy zgodne z zamówieniem, czy jest kompletny, czy posiada wszelkie części składowe oraz dokumentację.

3. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad jakościowych towaru winny być przekazywane Pod Wieżą Lubińska Sp. J. w formie pisemnej pod rygorem nieważności w chwili odbioru towaru, a w wypadku, gdy sprawdzenie towaru pod względem jakościowym w chwili odbioru nie było możliwe - najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia odbioru towaru.

4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Klientowi przysługują wyłącznie roszczenia z tytułu ud zielonej przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. gwarancji, jakości wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie gwarancji, o ile na dany wyrób została ona udzielona odrębnym dokumentem.

5. Wyłącza się odpowiedzialność Pod Wieżą Lubińska Sp. J. z tytułu rękojmi.

§ 6. [WARUNKI PŁATNOŚCI]

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta lub potwierdzenie zamówienia.

2. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Pod Wieżą Lubińska Sp. J.. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Pod Wieżą Lubińska Sp. J. na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Pod Wieżą Lubińska Sp. J. udzieloną na piśmie pod rygorem

nieważności.

3. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie ceny od dnia wymagalności należności.

4. W przypadku realizacji płatności kartą płatniczą nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.

 

§ 7. [ZASTRZEŻENIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI]

1. Dostarczone Klientowi towary pozostają własnością Pod Wieżą Lubińska Sp. J. do chwili zaspokojenia przez Klienta wszelkich roszczeń Pod Wieżą Lubińska Sp. J. związanych ze sprzedażą towarów. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

2. Własność towarów przechodzi na Klienta po zaspokojeniu wszelkich roszczeń Pod Wieżą Lubińska Sp. J. wynikających z zapłaty ceny lub po zostających w związku z umową. W wypadku, gdy Klient posiada inne zaległości w stosunku do Pod Wieżą Lubińska Sp. J., Towary pozostają własnością Pod Wieżą Lubińska Sp. J. do czasu zapłaty wszystkich tych

należności.

§ 8. [WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ]

1. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi towarami. Ewentualna odpowiedzialność Pod Wieżą Lubińska Sp. J. ograniczona jest do wartości nabytego przez Klienta towaru. W wypadku wątpliwości, co do pochodzenia towaru Klient obowiązany jest wykazać, że towar zakupił w Pod Wieżą Lubińska Sp. J.. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom art. 449 1 do art. 449 11 kodeksu cywilnego.

2. Towar winien być używany i konserwowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami eksploatacji oraz wskazówkami Pod Wieżą Lubińska Sp. J. i producenta towaru. W razie wątpliwości Pod Wieżą Lubińska Sp. J. udziela informacji o sposobie używania towarów.

§ 9 [ZWROT TOWARU]

1. Przepisy dotyczące zwrotu towaru reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)
o prawach konsumenta, a w szczególności z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, a mającej brzmienie:

Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze należy rozumieć substancje lub mieszaninę substancji, przedstawioną jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

– diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
– diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,
– badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,
– regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.

2. Z dniem 15.06.2019 wprowadza się do regulaminu zapis o braku możliwości zwrotu okularów ze względu na  brak możliwości skontrolowania takiego zwrotu od strony higienicznej (w przypadku ponwnej sprzedaży okularw ze zwrotu groźba zakażenia klienta nużeńcem).

§ 10. [WYŁĄCZENIE STOSOWANIA POSTANOWIEŃ OWS]

1. Postanowienia § 1 ust. 2, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, 3 i 4, § 6 ust. 1, § 11 ust. 4 OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J. z Klientem, który nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 11. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień OWS okaże się całkowicie lub częściowo nieważny lub bezskuteczny, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.

2. Powołane w treści warunków nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą stanowić podstawy do wykładni lub interpretacji umowy.

3. Jolube ma prawo zmiany OWS poprzez w szczególności wprowadzenie dodatkowych warunków sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów tych towarów. Pod Wieżą Lubińska Sp. J. poinformuje Klienta o zmianie OWS. W terminie 30 dni od zmiany OWS, Klient ma prawo przedstawić Pod Wieżą Lubińska Sp. J. w formie pisemnej pod rygorem nieważności brak zgody na zmianę OWS.W przypadku niezgłoszenia braku zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje się,

i Klient zmianę zaakceptował. Brak zgody Klienta na zmianę OWS stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Pod Wieżą Lubińska Sp. J.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na mocy OWS lub w związku z nimi będą rozstrzygane przez sąd rejonowy w Bytowie.

§ 12. [OCHRONA DANYCH]

1. Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego
i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Apteka zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.