Lista produktów marki Sulphur Zdrój

Ideą przy­świe­ca­jącą powstaniu Przed­się­bior­stwa Far­ma­ceu­tycz­nego SULPHUR Zdrój exim było stwo­rze­nie alter­na­tywy dla pacjentów nie­ma­ją­cych moż­li­wo­ści leczenia sana­to­ryj­nego. 

Ideą przy­świe­ca­jącą powstaniu Przed­się­bior­stwa Far­ma­ceu­tycz­nego SULPHUR Zdrój exim było stwo­rze­nie alter­na­tywy dla pacjentów nie­ma­ją­cych moż­li­wo­ści leczenia sana­to­ryj­nego. Dziś, dzięki jedynym w Polsce lekom i naj­wyż­szej jakości produktom uzdro­wi­sko­wym, każdy może korzystać z uni­kal­nych wła­ści­wo­ści mine­ral­nych wód siarcz­ko­wych oraz borowin, również we własnym domu.

P.F. SULPHUR to 100% rodzimego kapitału. Jesteśmy jednym z nie­licz­nych polskich pro­du­cen­tów leków. Wytwa­rzamy jedyne w kraju leki na bazie lecz­ni­czych wód siarcz­ko­wych oraz borowin (peloidów). Z ich natu­ral­nego bogactwa od prawie 200 lat korzysta się w uzdro­wi­skach: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, sku­tecz­nie lecząc choroby stawów, krę­go­słupa, pourazowe narządu ruchu oraz skóry (głównie łuszczycę).Jest 6 produktów.

Pokazano 1-6 z 6 pozycji